INFORMACE O POJIŠŤOVACÍM ZPROSTŘEDKOVATELI

V souladu s ust. § 21 odst. 5 a 6 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech, v platném znění sděluje pojišťovací zprostředkovatel klientovi následující skutečnosti:

Pojišťovací zprostředkovatel
OPTIMUS BROKERS s.r.o.
sídlem Na Příkopě 392/9, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00
IČ: 65 41 35 63
společnost je vedená Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 44803. Jednající Ing. Peter Diľ, jednatelem společnosti

Registr
OPTIMUS BROKERS s.r.o. je registrován v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí  vedeným u ČNB jako pojišťovací makléř pod registračním číslem 016041PM ode dne 20.6.2005 a jako pojišťovací agent pod registračním číslem 037315PA ode dne 17.2.2006.
Registr  pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí je veřejně přístupný na webových stránkách -  <http://ispoz.cnb.cz/RegistrVyhledavani.aspx>. Na základě požadavku klienta může OPTIMUS BROKERS s.r.o. vydat klientovi kopii osvědčení o zápisu do tohoto registru.

Podíl pojišťovacího zprostředkovatele na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovny
OPTIMUS BROKERS s.r.o. nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovny, se kterou má být sjednáno pojištění.

Podíl pojišťovny na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele
Pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno nebo osoba ovládající danou pojišťovnu nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu společnosti OPTIMUS BROKERS s.r.o.

Postup při podání stížnosti na pojišťovacího zprostředkovatele
Bude-li mít pojistník a ostatní dotčené osoby výhrady proti činnosti společnosti OPTIMUS BROKERS s.r.o. jako pojišťovacího zprostředkovatele, mohou podat písemnou stížnost u jednatele společnosti na email: stiznosti@optimusbrokers.cz.
Jednatel je povinen se touto stížností zabývat a písemně sdělit stěžovateli ve lhůtě 30-ti dnů informaci, v níž uvede, jedná-li se o oprávněnou stížnost či nikoli a v případě, že tato stížnost bude shledána jako oprávněná, pak jednatel stěžovateli sdělí, jakým způsobem bude či byla tato stížnost vyřešena. Klient může současně podat stížnost k ČNB vykonávající dohled na provozování činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů.
Nedojde-li tímto způsobem k uspokojivému vyřešení stížnosti a mezi stěžovatelem a pojišťovacím zprostředkovatelem vzniklý spor přetrvá, je klient oprávněn obrátit se na soud, jehož věcná a místní příslušnost je stanovena zákonem č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, v platném znění.

Povinnost pojišťovacího zprostředkovatele poskytnout řádnou analýzu nabídek pojišťoven
OPTIMUS BROKERS s.r.o. poskytuje klientovi zprostředkování pojištění způsobem, při kterém je povinen poskytnout klientovi řádnou analýzu nabídek pojišťoven a pojistných produktů a své doporučení musí poskytnout ve smyslu ust. § 21 odst. 7 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, v platném znění na základě analýzy dostatečného počtu pojistných produktů nabízených na trhu.

Povinnost vykonávat pojištění výhradně pro jednu pojišťovnu nebo více pojišťoven
OPTIMUS BROKERS s.r.o. nemá smluvní povinnost vykonávat zprostředkování daného pojištění výhradně pro jednu pojišťovnu nebo více pojišťoven.